สูงโปร่งและรับลม

สูงโปร่งและรับลม

ทรงสูงโปร่งโล่งดีที่ส่วนล่าง
เป็นแบบอย่างต่างไปในสมัย
บ้านชนบทจรดภาคหนึ่งถึงภาคใด
ล้วนแต่ใคร่ได้เห็นเด่นรับลม
หน้าต่างกว้างอย่าง 2 บานกาลก่อนนั้น
ต้องมีอันพลันหายไปไม่เหมาะสม
สมัยนี้ที่เปลี่ยนไปใจนิยม
ต่างชื่นชมเหมาะสมไม่ในบ้านเรา

ผู้เขียนมองรูปร่างของคนหนึ่งขณะที่ยืนตัวตรงจะแตกต่างไปจากการมองของคนอื่น ๆ บ้างเล็กน้อย แต่ใช่ว่าผู้เขียนจะเป็นคนที่แตกต่างไปจากผู้อื่น ๆ หากว่าผู้เขียนกำลังมองและคิดเชิงเปรียบเทียบสิ่งต่าง ๆ ในโลกในธรรมชาตินี้ซึ่งก็รวมทั้งสัดส่วนและอิริยาบถของคนเข้าด้วยกัน
ทั้งนี้ด้วยความหวังว่า ผู้อ่านทั้งหลายน่าจะพิจารณาเชิงเปรียบเทียบไปพร้อม ๆ กับผู้เขียนและมองถึงความเป็นหนึ่งเดียวของสิ่งต่าง ๆ ในธรรมชาตินั่นเอง
เมื่อพิจารณาอิริยาบถของคนคนหนึ่งดังที่กล่าวมาแล้วนี้
ณ ที่นี้ผู้เขียนขอแบ่งส่วนของร่างกายออกเป็นส่วนหลัก 3 ส่วนตามความคิดของผู้เขียนเองโดยไม่ได้อิงวิชาการโดยตรงแต่ประการใดดังนี้
1. ส่วนหัวซึ่งนับว่าเป็นส่วนที่สั้นเทียบกับอีก 2 ส่วน
แต่ส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่มีความลี้ลับค่อนข้างมากในความคิดของผู้เขียน
ส่วนหัวเป็นส่วนที่รวมแหล่งรับความรู้สึกต่าง ๆ ของเราเกือบทุกอย่าง คือ ปาก หู ตา จมูก และลิ้น
ทั้งนี้ส่วนหัวยังห่อหุ้มสมองที่เปรียบประหนึ่งเป็นกองบัญชาการอีกด้วย
นอกจากนี้ ผมบนศีรษะของคนนั้นเปรียบประหนึ่งเป็นสิ่งคุ้มแดดและคุ้มฝนที่ทำหน้าที่คล้าย ๆ กับหลังคาของบ้านฉะนั้น
2. ส่วนตัวที่นับตั้งแต่คอลงมาจนถึงต้นโคนขาทั้ง 2 ข้าง
ส่วนตัวเปรียบประหนึ่งโรงงานโรงหนึ่งซึ่งมีเครื่องจักรต่าง ๆ ทำงานอยู่และเป็นส่วนที่ทำให้ชีวิตดำเนินอยู่ได้เช่นเดียวกับการคงอยู่ของโรงงานแห่งนั้น
นอกจากนี้ ส่วนตัวนั้นยังเปรียบประหนึ่งเป็นตัวบ้านซึ่งเป็นส่วนของที่พักอาศัยโดยรวมอีกด้วย
3. ส่วนขาที่นับต่อจากส่วนที่ 2 ดังกล่าวแล้วนั้น
ส่วนขาเป็นส่วนซึ่งเกี่ยวข้องกับอิริยาบถของคนแต่ละคนเป็นส่วนใหญ่และเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ด้วย
ส่วนขาจึงเปรียบประหนึ่งหน่วยประสานงานของบริษัทแห่งหนึ่ง
ส่วนขานี้เองที่นับว่ายาวเมื่อเปรียบเทียบกับอีก 2 ส่วนนั้น
ณ ที่นี้จึงอยากเปรียบเทียบส่วนขากับส่วนใต้ถุนบ้านของบ้านในชนบทที่อยู่ในท้องที่ลุ่มโดยมีลักษณะเป็นที่โล่งสูงโปร่งและรับลมตามหัวเรื่องของเรื่องนี้นั่นเอง

บ้านทรงสูงและใต้ถุนโล่งแต่ละหลังในชนบทแห่งต่าง ๆ ล้วนแต่มีลักษณะของการใช้งานที่สอดคล้องกับสภาวะของท้องถิ่นและธรรมชาติ ณ แห่งนั้น
ทั้งนี้ ในสมัยก่อน ๆ นั้นชาวชนบทซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านตามลักษณะนี้ย่อมจะไม่เป็นทุกข์กับสภาวะตามฤดูกาลที่เป็นไปในแต่ปี
อีกทั้งยังปรับกายและใจให้กลมกลืนไปกับธรรมชาติได้เป็นอย่างดี
ฤดูแล้งหรือฤดูร้อนของทางราชการ
บ้านของเขาก็รับลมเป็นอย่างดี
เพราะว่าตัวบ้านซึ่งเป็นที่พักอาศัยอยู่ชั้นบนนั้นมีหน้าต่างแต่ละแห่งเป็นบานคู่ที่เปิดออกรับลมได้เกือบจะ 180 องศาทำนองเดียวกันกับประตูบ้านบานคู่นั่นเอง
อีกทั้งไม่มีเหล็กดัด
โดยเฉพาะไม่มีมุ้งลวดที่สกัดและกรองลมไปไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งทีเดียว
ยิ่งไปกว่านั้น ถ้าบ้านหลังหนึ่งอยู่ในที่โล่งและตำแหน่งของหน้าต่างแต่ละบานอยู่ที่ต่าง ๆ อย่างเหมาะสมก็จะยิ่งให้ผลดีเป็นทวีคูณ
ในเวลากลางวันเขาก็จะอาศัยอยู่และทำกิจกรรมต่าง ๆ ณ บริเวณของใต้ถุนของบ้านซึ่งเป็นที่สูงโปร่งและรับลมได้ดีเกือบตลอดเวลา
ฤดูฝนซึ่งเป็นฤดูที่ชุ่มฉ่ำ
เขาเหล่านั้นต่างจะดีใจเป็นอย่างยิ่งที่มีฝนตกต้องตามฤดูกาลเพราะนั่นหมายถึงว่า การเพาะหว่านของเขาจะได้ผลที่ดียิ่ง
อีกทั้งเขาไม่ต้องกังวลว่า หลังคาบ้านจะรั่ว
เพราะว่าบ้านของเขานั้นเป็นบ้านหลังคาทรงจั่วสูงที่สร้างเลียนแบบกันมาหลายชั่วอายุคนอย่างถูกต้องตามหลักวิชา (โดยเขาเองก็ไม่รู้)
ฤดูหนาวที่มีอากาศหนาวเย็น
เขาก็จะก่อไฟผิงกัน ณ บริเวณลานโล่งแจ้งที่อยู่ใกล้ ๆ กับใต้ถุนบ้านของเขา
ในขณะเดียวกัน ก็เป็นการสุมไฟเพื่อให้มีควันและก็ไล่ยุงให้กับสัตว์เลี้ยงไปพร้อม ๆ กันด้วย
แล้วก็สนทนากันอย่างมีความสุข
ฤดูน้ำหรือฤดูน้ำหลากที่มีน้ำไหลมาท่วมท้องที่ลุ่มทั้งหลาย
เขาก็ไม่เดือดร้อน
เพราะเขามักไม่มีสิ่งก่อสร้างขวางทางน้ำไหล
น้ำจึงไม่ได้ไหลเชี่ยว
เขาจึงถือโอกาสหาสัตว์น้ำต่าง ๆ
และเขาก็ได้จังหวะในการกักเก็บน้ำไว้ในสระน้ำอีกด้วย
ด้วยเหตุนี้ ในสมัยนั้นจึงไม่มีการสูญเสียจากอุทกภัยดังเช่นทุกวันนี้
ผลดีประการต่าง ๆ ที่มีต่อคนชนบทในสมัยก่อนนั้น
หาได้เป็นเรื่องโชคชะตา
หรือเป็นความกรุณาปราณีของธรรมชาติที่มอบให้
หากแต่ว่าเกิดขึ้นจากความเหมาะสม
ความพอดี
ความพอเพียง
และความถูกต้องของการเป็นอยู่
ทั้งนี้รวมทั้งสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ของเขาที่เลียนแบบกันมาเชิงอิงหลักของวิชา (โดยไม่รู้ตัว)
โดยเฉพาะวิชาฟิสิกส์ ดังเช่น บ้านทรงสูงและรับลมตามที่เราได้กล่าวมาแล้วภายใต้หัวเรื่องสูงโปร่งและรับลมฉะนี้
อนึ่ง ผู้เขียนต้องขออภัยผู้อ่านซึ่งต้องการเนื้อหาสาระเชิงการคำนวณ เพราะว่า สูงโปร่งและรับลมเรื่องนี้มีสาระเชิงบรรยายทั้งสิ้น
อย่างไรก็ตาม หากผู้อ่านได้คิดไปพร้อม ๆ กับที่กำลังอ่าน
หรือคิดหลังจากที่ได้อ่านจนจบแล้ว
ผู้เขียนหวังว่า ผู้อ่านจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้ที่คุ้มค่าเวลาของผู้อ่าน
อนึ่ง ผู้เขียนขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่านที่ติดตามผลงานเขียนฟิสิกส์ของผู้เขียน
ทั้งนี้ผู้เขียนต้องการสรรคุณค่าเชิงวิชาการสู่สังคม
สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com
6 มกราคม 2554

Advertisements

No comments yet

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s