เฉลยโดยสรุปเรื่องสาระตามข้อหนึ่ง ๆ สาระเหล่านี้ถูกหรือผิด เพราะเหตุใด ตอนที่ 1

เฉลยโดยสรุปเรื่องสาระตามข้อหนึ่ง ๆ สาระเหล่านี้ถูกหรือผิด เพราะเหตุใด ตอนที่ 1

1. เวกเตอร์อันหนึ่งคงตัวเมื่อขนาดหรือทิศทางของเวกเตอร์อันนี้คงตัว
เฉลย ผิด
เหตุผล เวกเตอร์อันหนึ่งคงตัวเมื่อทั้งขนาดและทิศทางของเวกเตอร์อันนี้คงตัว

2. เวกเตอร์อันหนึ่งเปลี่ยนเมื่อทั้งขนาดและทิศทางของเวกเตอร์อันนี้เปลี่ยนเท่านั้น
เฉลย ผิด
เหตุผล เวกเตอร์อันหนึ่งเปลี่ยนเมื่อขนาดเปลี่ยน หรือทิศทางเปลี่ยน หรือทั้งขนาดและทิศทางของเวกเตอร์อันนี้เปลี่ยน

3. ทั้งอนุภาคตัวหนึ่งและคลื่นคลื่นหนึ่งต่างมีมวลเป็นสมบัติประการหนึ่งของตัวเอง
เฉลย ผิด
เหตุผล อนุภาคตัวหนึ่ง ๆ มีมวล ส่วนคลื่นคลื่นหนึ่ง ๆ ไม่มีมวล

4. มวลของวัตถุก้อนหนึ่งมีความหมายทางฟิสิกส์ตามที่นิยมกันอย่างถูกต้องเป็นดังนี้
กล่าวคือ ปริมาณเนื้อสารที่มีอยู่ในมวลของวัตถุก้อนนั้น
เฉลย ผิด
เหตุผล มวลของวัตถุก้อนหนึ่งมีความหมายทางฟิสิกส์ตามที่นิยมกันอย่างถูกต้องเป็นดังนี้
ก. มวลอิเนอร์เชีย (Inertial mass)
ข. มวลโน้มถ่วง (Gravitation mass)

5. คนไข้คนหนึ่งขึ้นยืนบนตาชั่งเครื่องหนึ่งตามคำบอกของนางพยาบาลคนหนึ่ง
แล้วคนไข้คนนี้บอกกับนางพยาบาลคนนั้นว่า เขานั้นหนัก 65 กิโลกรัม
เฉลย ผิด
เหตุผล คนไข้คนนี้มีมวล (มวลโน้มถ่วง) เท่ากับ 65 กิโลกรัม

6. ระยะทางมีหน่วยพื้นฐานทางฟิสิกส์ในระบบหน่วยเอสไอ คือ กิโลเมตร
เฉลย ผิด
เหตุผล ระยะทางมีหน่วยพื้นฐานทางฟิสิกส์ในระบบหน่วยเอสไอ คือ เมตร (Meter)
7. เวกเตอร์ตำแหน่งอันหนึ่ง (A position vector) มีความหมายดังนี้
กล่าวคือ เวกเตอร์อันใดอันหนึ่งที่กล่าวถึง
เฉลย ผิด
เหตุผล เวกเตอร์ตำแหน่งอันหนึ่ง คือ เวกเตอร์อันหนึ่งของตำแหน่ง 1 ตำแหน่งที่เทียบกับจุดจุดหนึ่ง เช่น จุดกำเนิด O จุดหนึ่งของระบบพิกัดฉาก (x, y, z) ระบบหนึ่ง

8. การกระจัด (Displacement) เป็นปริมาณเวกเตอร์ตัวหนึ่งที่มีความหมายดังนี้
กล่าวคือ ระยะทางสั้นสุดระหว่างตำแหน่ง 2 ตำแหน่งใด ๆ ก็ตาม
เฉลย ผิด
เหตุผล เวกเตอร์อันหนึ่งที่บอกถึงการเปลี่ยนตำแหน่ง 2 ตำแหน่งของวัตถุก้อนหนึ่งหรืออนุภาคตัวหนึ่งโดยมีขนาด คือ ระยะทางสั้นสุดระหว่างตำแหน่ง 2 ตำแหน่งดังกล่าว
ส่วนระยะทางเป็นปริมาณสเกลาร์ตัวหนึ่ง

9. เราสามารถพิจารณาว่า ปริมาณหนึ่งปริมาณใดเป็นปริมาณสเกลาร์ตัวหนึ่งหรือปริมาณเวกเตอร์ตัวหนึ่งโดยง่ายจากนิยามของปริมาณตัวนั้นแต่เพียงประการเดียว โดยที่เรานั้นไม่ต้องมีหลักการอื่น ๆ ใดประกอบด้วยเลย
เฉลย ผิด
เหตุผล เราต้องมีหลักอื่น ๆ อีกหลายประการด้วยกันดังนี้ เช่น การคูณหรือหารกันของปริมาณสเกลาร์ตัวหนึ่ง ๆ การคูณหรือหารปริมาณเวกเตอร์ตัวหนึ่งด้วยปริมาณสเกลาร์อีกตัวหนึ่ง และการคูณกันของปริมาณเวกเตอร์ 2 ตัว
อนึ่ง ผู้เขียนต้องการให้ผู้อ่านทุกคนที่สนใจศึกษาเพิ่มเติมด้วยตัวเองอย่างละเอียดและถ่องแท้
โดยสาระดังกล่าวสาระนี้เป็นสาระประการหนึ่งซึ่งผู้เขียนเป็นคนที่ริเริ่มพิจารณาไว้ ในการเรียนการสอนและผลงานเขียนของผู้เขียนเอง
นอกจากนี้ เมื่อถามนักเรียน ณ ที่โรงเรียนต่าง ๆ ก็ได้คำตอบที่ผิด ๆ ทั้งสิ้น

10. อัตราเร็วของอนุภาคตัวหนึ่งมีความหมายดังนี้
กล่าวคือ ระยะทางที่อนุภาคตัวนี้เคลื่อนที่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง
เฉลย ผิด
เหตุผล อัตราเร็วของอนุภาคตัวหนึ่ง คือ อัตราส่วนของระยะทาง (เป็นเมตร) ที่อนุภาคตัวนี้เคลื่อนที่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง (เป็นวินาที) โดยมีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีในระบบเอสอระบบหนึ่ง
อนึ่ง ผู้อ่านคนใดคนหนึ่งอาจจะนิยามอย่างอื่นที่ถูกต้องอีกก็ได้เช่นกัน

11. ป้ายวงกลมป้ายหนึ่ง ๆ ซึ่งแสดงตัวเลขที่สื่อถึงการเคลื่อนที่ของยวดยานใด ๆ ที่ผ่าน ณ สถานที่แห่งนั้นของหน่วยงานการจราจร เช่น 20 และ 30 เป็นการกำหนดความเร็วสูงสุดของยวดยานหนึ่ง ๆ ที่ผ่านบริเวณแห่งนั้นแล้วยังถูกต้องตามกฎการจราจร
เฉลย ผิด
เหตุผล ค่าดังกล่าวนั้นสื่อถึงอัตราเร็วสูงสุดของยวดยานหนึ่ง ๆ ที่ผ่านบริเวณแห่งนั้นแล้วยังถูกต้องตามกฎการจราจร

12. ความเร่งของอนุภาคตัวหนึ่งมีความหมายดังนี้
กล่าวคือ อัตราส่วนของความเร็วที่เปลี่ยนกับช่วงเวลาที่อนุภาคตัวนี้เคลื่อนที่
โดยที่มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีต่อวินาที
เฉลย ผิด
เหตุผล ความเร่งของอนุภาคตัวหนึ่งมีความหมายดังนี้
กล่าวคือ อัตราส่วนของความเร็วเพิ่มกับช่วงเวลาที่อนุภาคตัวนี้เคลื่อนที่
โดยที่มีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาทีต่อวินาที
อนึ่ง ขอให้ผู้อ่านทุกคนสังเกตข้อแตกต่างเพียงเล็กน้อยก็สื่อความหมายทางวิชาการที่ผิด ๆ ได้

สาระผิด ๆ ต่าง ๆ เหล่านี้ที่ปรากฏในหนังสือฟิสิกส์และการเรียนการสอนของเราโดยที่ส่วนมากไม่รู้ว่าผิด
นอกจากนี้ เรายังขาดความสนใจในสิ่งที่ถูกต้องอีกด้วย
ผู้เขียนเป็นห่วงจริง ๆ

อนึ่ง ผู้เขียนเรียบเรียงหนังสือเล่มหนึ่งทำนองนี้ภายใต้ชื่อดังนี้
สาระนี้ถูกหรือผิดพร้อมเฉลย 1 กลศาตร์
อย่างไรก็ตาม ยังอยู่ในขั้นที่ดำเนินการกับทางสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ดังนั้น จึงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของทางสำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่า จะเห็นความสำคัญและเน้นถึงสาระวิชาที่ถูกต้องทางฟิสิกส์ร่วมกันกับผู้เขียนหรือไม่

ผู้เขียนต้องการข้อคิดเห็นจากผู้อ่านทุกคนอย่างยิ่ง โดยที่ผู้เขียนจะใช้ประเมินว่า เว็บไซต์ที่ผู้เขียนทำอยู่นี้มีประโยชน์โดยส่วนรวมหรือไม่
อีกทั้งผู้เขียนควรจะดำเนินต่อไป หรือไม่ ประการใด
หรือควรหาวิธีอื่น ๆ ที่จะทำประโยชน์ต่อส่วนรวมทางวิชาการที่ถูกต้อง
เนื่องจากว่า เป็นการเสียสละร่วมกันกับผู้ควบคุมเว็บไซต์นี้ที่ให้เนื้อที่นี้แก่ผู้เขียนโดยไม่ได้คิดค่าบริการแต่ประการใดด้วย
ย้ำอีกครั้ง คือ https://genphysics.wordpress.com/

ด้วยความปรารถนาดีอย่างยิ่ง

รองศาสตราจารย์สมพงษ์ ใจดี
sompongsej@yahoo.com

Advertisements

No comments yet

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s